Erelonen advocatenkantoor BRIJS & BURNET Brussel

Voor het werk dat hij levert én voor de kosten in uw dossier, maakt een advocaat een staat van erelonen en kosten op. Dit kunt u vergelijken met een factuur.

Erelonen

Om u bij te staan in uw zaak, vraagt een advocaat een ereloon ter vergoeding van het juridische werk. BRIJS & BURNET berekent het ereloon op basis van het aantal werkuren aan een vast uurtarief. Het uurtarief hangt onder meer af van:

 • de moeilijkheidsgraad
 • de hoogdringendheid
 • de ervaring van de advocaat

Ons uurtarief varieert van 100 tot 150 euro (exclusief btw) en wordt vooraf besproken.

Beslist u om uw zaak door ons te laten behartigen? Dan openen wij uw dossier en vragen wij een voorschot. Naarmate het werk vordert, kunnen we aanvullende voorschotten vragen. Later volgt de definitieve ereloonstaat. Bij deze eindafrekening brengen we de betaalde voorschotten in mindering. U krijgt van ons een gedetailleerde afrekening met precieze vermelding van prestaties en kosten.

Het is goed om weten dat als u gelijk krijgt van de rechter, deze aan de verliezende partij kan opleggen om een deel van de kosten en het ereloon van uw advocaat te vergoeden. Dat heet rechtsplegingsvergoeding. Deze rechtsplegingsvergoeding is meestal een vast en forfaitair bedrag.

Transparante afspraken

Zodra we uw dossier openen, bespreken we onze prijsberekening. U krijgt van ons een richtprijs voor de behandeling van uw dossier. Soms kunnen we de erelonen goed voorspellen. Als onverwachte gebeurtenissen of factoren het verloop van uw zaak beïnvloeden, is dat een stuk moeilijker.

Uiteraard houden wij u geregeld op de hoogte te brengen van het aantal gepresteerde uren zodat u het overzicht bewaart. Bij langlopende dossiers maken we een tussentijdse ereloonstaat op voor een afgebakende periode.

Kosten

Erelonen worden aangevuld met kosten. Hieronder vindt u de lijst met onze tarieven exclusief btw.

Kantoorkosten:

 • vaste koste opening dossier: 50 euro (tot 50 brieven) of 75 euro (> 50 brieven)
 • briefwisseling (typen, inkt, papier, verzending): 10 euro per brief
 • telefoon: 10 euro (vaste vergoeding)
 • typewerk dagvaarding, conclusie, verzoekschrift, ...: 9 euro per pagina
 • (aangetekend) verzenden van pakjes: werkelijke kost
 • kopieën, printen van mail, fax: 0,50 euro/pagina
 • verplaatsing met de wagen: 0,75 euro/km

Gerechtskosten

Gerechtskosten zijn kosten verbonden aan de procedure zoals kosten van dagvaarding, gerechtsdeurwaarderskosten, rolrechten, griffiekosten, kosten verschuldigd aan openbare instanties...

Regel is dat u deze kosten zélf rechtstreeks aan de derde vergoed. Hebben wij ze toch voor u betaald? Dan vorderen wij deze gerechtskosten terug via onze staat van erelonen en kosten. In dat geval vindt u dit bedrag terug onder 'gerechtskosten' op uw kosten en erelonenstaat. Op sommige gerechtskosten is geen btw verschuldigd.

In principe kiezen wij de gerechtsdeurwaarder, tenzij u deze zelf wilt kiezen. Dan laat u ons dat schriftelijk weten.

Andere kosten

Soms is tussenkomst van een andere derde-deskundige nodig, bijvoorbeeld een vertaler, notaris, deskundige of boekhouder? Dan vragen we vooraf uw uitdrukkelijk akkoord en kiezen we deze deskundige in onderling overleg.

Met deze deskundige hebt u een rechtstreekse juridische band. Dit betekent dat u:

 • hem rechtstreeks vergoedt voor zijn prestaties en kosten.
 • uw advocaat niet aansprakelijk kunt stellen voor eventuele fouten van deze derde.

btw (21%)

Advocaten zijn btw-plichtig. Btw staat voor ‘belasting over de toegevoegde waarde’. In België bedraagt deze belasting 21 % op de erelonen en kosten. Dit betekent dat hij de staat van erelonen en kosten met 21% moet verhogen. Deze btw is niet voor de advocaat. Het is een belasting die hij moet doorstorten aan de overheid.

Betalingsafspraken

In principe vragen we u bij aanvang en in de loop van de procedure om voorschotten te betalen. Uw eindafrekening wordt verminderd met de betaalde voorschotten. Betaalt u deze voorschotten niet, dan kunnen we onze tussenkomst onderbreken en zelfs stopzetten.

In bepaalde zaken ontvangt de advocaat op zijn derdenrekening sommen die voor u bedoeld zijn. Is dat het geval en blijkt dat u niet of niet alles betaald hebt? Dan kunnen we met deze bedragen onze openstaande voorschotten of staten van erelonen en kosten dekken. U wordt hiervan op voorhand en schriftelijk verwittigd.

U behoudt het recht om kosten- en ereloonstaten te betwisten en de betaling van de ingehouden bedragen te vorderen.

Betaalt u de voorschotfactuur of eindfactuur niet tijdig binnen de betalingstermijn in de factuur vermeld, dan wordt deze verhoogd met een forfaitair bedrag van 15 % zonder voorafgaande ingebrekestelling.

Daarbovenop wordt nalatigheidsintrest van 7% aangerekend vanaf de vervaldatum van de factuur.

Rechtsbijstand

Veel mensen weten niet dat er bij hun brandverzekering, autoverzekering of verzekering privéleven (“familiale verzekering”) ook een rechtsbijstandsverzekering zit. Lees daarom grondig uw verzekeringspolis na of breng deze mee naar de consultatie.

Hebt u zo'n rechtsbijstandsverzekering? Meld dit dan vooraf. Brijs & Burnet gaat voor u na of uw verzekeringsmaatschappij onze staat van kosten en erelonen dekt en handelt de betaling ervan rechtstreeks af met uw verzekeraar.

Hebt u geen rechtsbijstandsverzekering? Dan kunt voor een relatief beperkt bedrag een algemene rechtsbijstandsverzekering afsluiten die u het hele jaar door beschermt. Neem hiervoor contact op met uw makelaar of spreek er met ons over.

Verzekering beroepsaansprakelijkheid

De advocaten bij BRIJS & BURNET zijn verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid* voor een bedrag van 3.750.000 euro. In principe aanvaardt u dat de vergoeding van de schade door een beroepsfout van één van onze advocaten beperkt wordt tot het verzekerde bedrag. Wenst u verzekerd te zijn voor een hoger bedrag, dan meldt u dat vooraf.

Dekt de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar de schade niet? Dan wordt de schadevergoeding voor een beroepsfout beperkt tot de sommen die wij tot dan toe in uw dossier ontvangen hebben. De beperking geldt zowel voor de hoofdsom als voor de kosten en interesten.

* Verzekering voor beroepsaansprakelijkheid via de Orde van Vlaamse Balies:

 • in eerste rang bij Amlin Europe nv, met maatschappelijke zetel in Amstelveen, Nederland. Handelsregisternr. 33055009. En met vestiging in 1210 Brussel, Koning Albert II-laan 9 (RPR 0416.056.358 – onderneming toegelaten onder het codenummer 0745) 
 • in tweede rang bij AG Insurance NV, Emiel Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel (RPR 0404.494.849 – onderneming toegelaten onder codenummer 0079)

Bevoegde rechtbanken en toepasselijk recht

Voor al onze overeenkomsten is het Belgische recht van toepassing. Voor geschillen met onze cliënten zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.